Kansas

Saint Joan of Arc catholic Rectory, 723 Baca Ave, Elkhart, KS 67950

Saint Joan of Arc Catholic Church, 1023 W Main St, Harper, KS 67058